GDPR

Podmínky a pravidla ochrany osobních údajů

Organizace: 4medvědi, z.ú.

Sídlo: Nad hájem 401/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
IČ: 227 22 645
Zapsaná v rejstříku ústavů, U 461 vedená u Městského soudu v Praze
číslo datové schránky: pbhef4i
Statutární orgán – ředitel: Ing. Renata Křivánková
Dokument nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 25. 5. 2018

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v Rodinném a Montessori centru 4medvědi a v dětských skupinách 4medvědi. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní činností nebo účelem zpracování. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

V naší organizaci platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo organizaci, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě plnění našich povinností v souvislosti s dotacemi, u dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Vysoké standardy ochrany osobních údajů, které platí v naší organizaci pro zpracování osobních údajů, platí hlavně vůči dětem. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží

Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je vždy organizace, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Údaje, které zpracováváme

Pro zajištění vedení dokumentace, v souladu s ustanovením § 11 a 13, 247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů organizace zpracovává následující typy údajů:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
 3. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
 4. dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
 5. údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
 6. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
 7. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
 8. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 9. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti. V případě čerpání dotací z ESF je tato lhůta 10 let.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením zákona předávají řídícímu orgánu, kontrolním orgánům. Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona bez dalšího jiným orgánům nebo institucím – např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně – právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další. V určitých případech se osobní údaje poskytují zmíněným orgánům nikoliv bezprostředně, ale na vyžádání s uvedením konkrétního důvodu takového požadavku.

O zákonných zástupcích zpracovává organizace tyto osobní údaje: jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a e-mailové spojení. V případě čerpání dotací z ESF dále organizace zpracovává údaje o rodičích, viz dokument „Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s dotacemi“ (obdrží rodič písemně v souvislosti s nástupem dítěte do dětské skupiny).

O zaměstnancích zpracovává organizace v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/ 2012 Sb., tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, příjmy.

O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb) zpracovává organizace pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Typicky: jméno, příjmení, bydliště, sídlo firmy, telefonní kontakt, e-mail.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. To nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo osobně v kanceláři organizace. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů

4medvědi, z.ú., Sídlo: Nad hájem 401/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Mužíková
Email: info@g-e-m.cz
Tel: +420 721 622 737