Vzdělávací program

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti – komunikaci, kooperaci a řešení problémů. Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se učit efektivně, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem. Děti se učí přijímat změny a aktivně se s nimi vypořádávat, myslet kriticky, umět si vybírat, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví a tělesný vývoj, osobní spokojenost a pohodu.

Pro program Začít spolu je důležité projektové vyučování – to znamená rozebrat jedno téma z různých hledisek, pokud možno všemi pro děti dostupnými způsoby. Z toho důvodu je důležité vybrat nějaké nosné téma na celý školní rok. Spolu s učiteli každý rok volíme nové téma a vše plánujeme s důrazem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání včetně všech výstupů a cílů.

Celá třída je uspořádána do tzv. center aktivit, ve kterých si děti dané téma mohou osahat, prozkoumat, nakreslit, postavit, prohlédnout, rozebrat…Každý den si děti vybírají z nabídky nejméně čtyř činností vztahujících se k tématu. Tato rozmanitost činností umožňuje všem dětem zapojit se a prožít téma a osvojit si potřebné znalosti a dovednosti.

Velmi důležité je zapojení rodičů do veškerého dění ve třídě. Každé ráno se díky tzv. rannímu úkolu rodiče dozvědí, o čem si s dětmi povídáme. Jsou kdykoli vítáni a zváni ke spolupráci.  Několikrát ročně máme společné dílny a opravdu si je užíváme. Vážíme si toho, že nám rodiče své děti svěřují a považují nás za partnery ve výchově. A jsme moc rádi, že jsou spokojení a často i přivádějí mladší sourozence.“

Pokud by Vás zajímala historie našeho programu, využijte odkaz níže.

Historie a východiska programu Začít spolu.